نمایشگاه تهران سال 1397

نمایشگاه تهران سال 1397

گروه بازرگانی دیناپارت دراستان تهران جهت توسعه پخش مویرگی دراین استان درنمایشگاه بین المللی تهران سالن38غرفه89شرکت نمود.